Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

- Leverancier: Mediajoy met Kamer van Koophandel nummer 57311765.
- Afnemer: de wederpartij van de Leverancier.
- Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer.

Artikel 2. Algemeen en toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, rechtsbetrekking en Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer en op alle door Leverancier verrichte diensten en handelingen en vervaardigde werken en producten voor Afnemer.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
2.6. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.7. Door ondertekening van een overeenkomst met Leverancier verklaart Afnemer dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Leverancier en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.8. Leverancier kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk nadrukkelijk is aangegeven. Leverancier is nimmer verplicht opdrachten van Afnemer te aanvaarden en/of uit te voeren.
3.2. Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
3.3. Indien een offerte of aanbieding niet vrijblijvend wordt gedaan, is Leverancier slechts aan een offerte en/of aanbieding gebonden, indien zij door Afnemer schriftelijk binnen één maand is aanvaard.
3.4. De Overeenkomst komt slechts tot stand, hetzij doordat Afnemer binnen de aangegeven termijn de offerte van Leverancier heeft aanvaard, hetzij doordat Leverancier een opdracht en/of offerte van Afnemer schriftelijk heeft bevestigd.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. De Leverancier verplicht zich de Overeenkomst naar beste weten en kunnen uit te voeren in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.
4.2. De Leverancier heeft het recht overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden.
4.3. Afnemer is verplicht alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Leverancier te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen.
4.4. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Afnemer de resultaten en werken, producten, diensten en/of handelingen die toebehoren aan de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.5. Na goedkeuring van een fase is het niet meer mogelijk om kosteloos veranderingen aan (werken, producten, diensten en/of handelingen die toebehoren aan) de desbetreffende fase te laten doorvoeren. Zo kan het design van een website niet meer kosteloos worden gewijzigd na goedkeuring ervan.
4.6. Afnemer is verplicht de door Leverancier geleverde werken, producten, diensten en/of handelingen binnen twee weken te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, bij gebreke waarvan zij geacht worden in overeenstemming met de Overeenkomst te zijn. Eventuele gebreken worden na deze termijn niet meer kosteloos verholpen.
4.7. Tenzij anders overeengekomen, is Leverancier te allen tijde gerechtigd meerwerk en/of extra werk, waaronder begrepen doch niet beperkt tot een herziening en/of wijziging van de geleverde dienst of het geleverde werk, aan Afnemer in rekening te brengen.
4.8. Alle door Leverancier genoemde en/of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zijn nimmer fatale termijnen. Enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Leverancier dan ook niet in verzuim. Verzuim treedt pas in na een schriftelijke en gedetailleerde ingebrekestelling, waarbij Leverancier een termijn van drie weken voor zuivering wordt gegeven.
4.9. Leverancier heeft het recht geleverde werken, producten, diensten en/of handelingen tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Afnemer de overeenkomst en verplichting jegens Leverancier niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Leverancier zal Afnemer hiervan van te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
4.10. Leverancier heeft het recht om geleverde werken, producten, diensten en/of handelingen tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
4.11. Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer wordt automatisch ontbonden als overeengekomen aanlevering van benodigde input (feedback en/of bestanden) door Afnemer langer uitblijft dan 80 dagen na toezegging.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij Afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de Leverancier niet verplicht werken, producten, diensten en/of handelingen die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling van de werkzaamheden die reeds zijn verricht.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed en zal Leverancier Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Leverancier Afnemer hierover van tevoren inlichten.

Artikel 6. Contractsduur en beëindiging

6.1. De Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2. Indien de Overeenkomst tussentijds door één der partijen wordt beëindigd, dient Afnemer alle werkzaamheden die zijn verricht door Leverancier op voorgeschreven wijze te voldoen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Afnemer.
6.3. Indien de Overeenkomst tussentijds door Afnemer wordt beëindigd, is zij verplicht alle schade die Leverancier dientengevolge lijdt, te vergoeden.
6.4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancier in overleg met Afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Afnemer toerekenbaar zijn.
6.5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leverancier extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Afnemer in rekening gebracht.
6.6. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie, hosting en onderhoud kennen een minimale looptijd van 1 jaar en een opzegtermijn van 12 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
6.7 De Leverancier kan na overdracht niet aansprakelijk worden gehouden voor de geleverde diensten.

Artikel 7. Prijzen, tarieven, facturatie en betalingen

7.1. Leverancier brengt gewoonlijk haar werkzaamheden aan Afnemer binnen twee weken na voltooiing van de opdracht in rekening, ongeacht het eventuele moment van publicatie door Afnemer.
7.2. De door Leverancier gehanteerde tarieven en/of honoraria zijn exclusief btw en eventuele kosten.
7.3. Tenzij anders is aangegeven, dient betaling uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum plaats te vinden op de op de factuur aangegeven bankrekening, zonder enig recht op korting en/of verrekening.
7.4. Indien de vervaldatum van de factuur is verstreken, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf dat moment over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
7.5. Indien Afnemer nalatig blijft tot betaling van een factuur over te gaan, is Leverancier gerechtigd de vordering uit handen te (doen) geven, in welk geval Afnemer tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.
7.6. Leverancier is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, indien Afnemer na het verstrijken van een betalingstermijn facturen onbetaald laat en alsdan alle werkzaamheden die zijn verricht en waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken direct in rekening te brengen en een betalingstermijn van één dag te hanteren. Leverancier is te allen tijde gerechtigd (aanvullende) zekerheid of voorschotbetalingen voor haar werkzaamheden te vragen.
7.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Afnemer zijn de vorderingen van Leverancier op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
7.8. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Afnemer te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Leverancier gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
7.9. Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Leverancier van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
7.10. Tenzij anders overeengekomen, dient Afnemer 40 procent van de totale kosten te voldoen na het accepteren van een offerte en voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden.
7.11. Eventuele openstaande facturen van reeds afgeronde en/of geleverde werken, producten, diensten en/of handelingen die vallen onder een op zichzelf staande overeenkomst, dienen door Afnemer te worden voldaan alvorens Leverancier aanvangt met de uitvoering  van werken, producten, diensten en/of handelingen die vallen onder een nieuwe overeenkomst.
7.12. Indien Leverancier een website of ander online werk voor Afnemer vervaardigt, zal het concept van desbetreffend werk tijdelijk op een testdomein van Leverancier worden gepubliceerd, waarop Afnemer de vorderingen kan bekijken. Na het gereedkomen van de website of het online werk wordt het restantbedrag gefactureerd. Na ontvangst van betaling wordt de website op de definitieve door Leverancier en Afnemer overeengekomen locatie op het internet geplaatst.
7.13. Aanbetalingen worden nimmer gerestitueerd.
7.14. De Leverancier heeft de mogelijkheid om een aanbetaling (voorschot) te vragen aan de Afnemer.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

8.1. Alle door Leverancier geleverde werken, producten, diensten en/of handelingen blijven volledig eigendom van Leverancier totdat Afnemer alle (betalings)verplichtingen uit de met Leverancier gesloten Overeenkomst(en) is nagekomen.
8.2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
8.4. Het risico van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze op de overeengekomen plaats aan Afnemer worden geleverd.
8.5 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

spamming:
a. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
b. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
c. het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
d. sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

hacken:
a. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
b. de Leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele hacks van derden.

update:
a. de Leverancier is niet verantwoordelijk voor de consequenties van eventuele updates die door de Leverancier of Afnemer uitgevoerd zijn.
b. de updates na oplevering van de afnamen dient door de Afnemer gedaan te worden. Mits:
1. het systeem en/of plugin is omgebouwde dient de update altijd door de Leverancier of derde uitgevoerd te worden.
2. er een onderhoudscontract is afgesloten.
c. De afnemer dient in acht te nemen dat een update uitvoeren een verantwoording is vooral bij eventuele omgebouwde systemen en/of plugins. Door een update kunnen systemen beschadigd raken.
d. Eventuele herstel werkzaamheden worden kosten voor gerekend.

backup:
a. de Afnemer is zelf zorgdragend voor het maken van een backup.

beeldmateriaal:
a. De Leverancier is niet aansprakelijk voor het gebruik van beeldmateriaal die door de klant wordt gebruikt.
b. De Leverancier is niet aantrekkelijk voor het gebruik van onrechtmatig beeldmateriaal.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1. De aansprakelijkheid van Leverancier is uitsluitend beperkt tot directe schade en is nimmer van toepassing op indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.2. De totale aansprakelijkheid van Leverancier onder de Overeenkomst is beperkt tot maximaal het bedrag dat Leverancier Afnemer voor de werkzaamheden onder Overeenkomst in rekening heeft gebracht of zou brengen.
9.3. Afnemer vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst.
9.4. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van Overeenkomst worden of werden gebruikt.
9.5. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a. fouten in het materiaal dat door Afnemer ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Afnemer, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten van door / namens Leverancier / Afnemer ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in werken, producten, diensten en/of handelingen, indien Afnemer, overeenkomstig het bepaalde in art. 4.6, zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven geen fouten te hebben geconstateerd.

9.6. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van zes maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
9.7. De aansprakelijkheid, in voorkomend geval, is niet hoger dan het verzekerde bedrag van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting onder de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan een tekortkoming van het personeel, leveranciers en/of hulppersonen van Leverancier.
10.3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verplichtingen had moeten nakomen.
10.4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.5. Voor zover Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1. Beide partijen zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de Overeenkomst.
11.2. Indien, op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak Leverancier en/of Afnemer gehouden is vertrouwelijke informatie te openbaren, zijn partijen verplicht de te openbaren vertrouwelijke informatie zo beperkt mogelijk te houden en zijn zij over en weer niet gehouden tot betaling van schadevergoeding en/of gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 12. Copyright, intellectuele eigendom en auteursrechten

12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom – waaronder begrepen het Auteursrecht, het Octrooirecht en het Modelrecht – op onder de Overeenkomst door Leverancier vervaardigde werken, producten, diensten en/of handelingen – waaronder begrepen doch niet beperkt tot teksten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, broncode en (elektronische) bestanden – berusten uitsluitend bij Leverancier. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Leverancier daartoe bevoegd.
12.2. Alle door Leverancier vervaardigde werken, producten, diensten en/of handelingen blijven eigendom van Leverancier, ongeacht of deze aan Afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld.
12.3. De Afnemer van werken, producten, diensten en/of handelingen draagt onder de opschortende voorwaarde van tijdige betaling en bij levering slechts het publicatierecht hierover en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Indien Afnemer werken, producten, diensten en/of handelingen opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel driehonderd procent van het oorspronkelijke honorarium.
12.4. Alle door Leverancier verstrekte werken, producten, diensten en/of handelingen – zoals teksten, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, broncode enzovoort-, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Leverancier worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
12.5. Leverancier is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of  bij diens werken, producten, diensten en/of handelingen te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de Afnemer niet toegestaan werken, producten, diensten en/of handelingen zonder vermelding van de naam van Leverancier in gebruik of productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
12.6. Alle door Leverancier ontwikkelde werken, producten, diensten en/of handelingen kunnen door Leverancier voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Afnemer.

Artikel 13. Gebruik

13.1. Wanneer Afnemer volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Leverancier, verkrijgt Afnemer een exclusieve licentie tot het gebruik van de desbetreffende werken, producten, diensten en/of handelingen voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de werken, producten, diensten en/of handelingen, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Leverancier bekend te zijn gemaakt.
13.2 Afnemer is zonder schriftelijke toestemming van Leverancier niet gerechtigd diens werken, producten, diensten en/of handelingen te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik waarvoor geen toestemming is gegeven, komt Leverancier, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van
tenminste driemaal de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding, met een minimum van € 250,-.
13.3. Het is Afnemer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Leverancier veranderingen in de voorlopige of definitieve werken, producten, diensten en/of handelingen aan te brengen.
13.4. Leverancier heeft de vrijheid om geleverde werken, producten, diensten en/of handelingen te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 14. Derden

14.1. Leverancier is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door hostingproviders of derden worden doorgevoerd.
14.2. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnamen en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
14.3. De Leverancier heeft de mogelijkheid de opdracht door derden te laten uitvoeren, zowel geheel als gedeeltelijk.

Artikel 15. Rechtskeuze en geschillenbeslechting

15.1. Het Nederlandse recht is van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.